ഭക്ഷണത്തിനുശേഷമുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

കര്‍ത്താവായ ദൈവമേ,അങ്ങു ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയ ഈ ഭക്ഷണത്തിനും,അങ്ങയുടെ നാമത്തില്‍ ഇന്നു ഞങ്ങള്‍
സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു.അങ്ങയില്‍ നിന്നു ഞങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച
അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിനന്നായി മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ.നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാല്‍മാവുമായ സര്‍വ്വേശ്വരാ.

 

ആമ്മേന്‍

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon

©2019 BY SWARGAROPITHA MATHA CHURCH