പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി

                പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി, കരുണയുടെ മാതാവെ സ്വസ്‌തി. ഞങ്ങളുടെ ജീവനും മാധുര്യവും ശരണവുമെ സ്വസ്‌തി. ഹവ്വായുടെ പുറം തള്ളപ്പെട്ട മക്കളായ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേ പക്കല്‍ നിലവിളിക്കുന്നു. കണ്ണൂ നീരിന്റെ ഈ താഴ്‌ വരയില്‍ വിങ്ങിക്കരഞ്ഞ്‌ അങ്ങേ പക്കല്‍ ഞങ്ങള്‍ നെടുവീര്‍പ്പെടുന്നു. ആകയാല്‍ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥെ അങ്ങയുടെ കരുണയുള്ള കണ്ണുകള്‍ ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിക്കണമെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവാസത്തിനു ശേഷം അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത ഫലമായ ഈശോയെ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ കാണിച്ചു തരണമെ. കരുണയും വാത്സല്യവും മാധുര്യവും നിറഞ്ഞ കന്യാമറിയമെ ആമ്മേന്‍. ഈശോ മിശിഹായുടെ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഞങ്ങള്‍ യോഗ്യരാകുവാന്‍...സര്‍വ്വേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവെ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമെ.

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

 

സര്‍വ്വ ശക്തനും നിത്യനുമായ സര്‍വ്വേശ്വരാ, ഭാഗ്യവതിയായ മറിയത്തിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ അങ്ങേ ദിവ്യ പുത്രനു യോഗ്യമായ പീഠമായിരിപ്പാന്‍ ആദിയില്‍ അങ്ങ്‌ നിശ്ചയിയിച്ചുവല്ലോ. ഈ ദിവ്യ മാതാവിനെ നിനച്ചു സന്തോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ അവളുടെ ശക്തിയുള്ള അപേക്ഷകളാല്‍ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ആപത്തുകളിലും നിത്യമരണത്തിലും നിന്ന്‌ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാന്‍ കപ ചെയ്യേണമെ. ഈ അപേക്ഷകളൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവീശോ മശിഹായുടെ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച്‌ ഞങ്ങള്‍ക്കു തരണമെ.

 

ആമ്മേന്‍.

158-1586377_next-previous-buttons-png-ne

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon
  • WhatsApp

© 2020 BY SWARGAROPITHAMATHA CHURCH