കുടുംബസമാധാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന​


ശാന്തശീലനും ദയാനിധിയുമായ യേശുനാഥാ,സമാധാനമില്ലാത്ത വലയുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അങ്ങേ തൃക്കരങ്ങളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.പരിശുദ്ധത്രിത്വത്തിന്റെ ഐക്യവും തിരുകുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹവും നല്‍കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിലും ഐക്യത്തിലും അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിലും നയിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷമയെന്ന പുണ്യം തന്ന് പരിശുദ്ധാല്‍മാവിനാല്‍ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

158-1586377_next-previous-buttons-png-ne

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon
  • WhatsApp

© 2020 BY SWARGAROPITHAMATHA CHURCH