സംശയങ്ങളും അവക്കുള്ള മറുപടികളും 
Please reload

താങ്കളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന   വാട്സപ്പ് ലിങ്കിലേക്കോ  ഇ-മെയിലിലേക്കോ  
അയക്കുക!  
Recent Posts
Please reload

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon

©2019 BY SWARGAROPITHA MATHA CHURCH