തിരുന്നാൾ  കൊടിയേറ്റ് 

അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പത്ത് നാളുകൾ 

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon

©2019 BY SWARGAROPITHA MATHA CHURCH