അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പത്ത് നാളുകൾ 

തിരുന്നാൾ  കൊടിയേറ്റ് 

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon
  • WhatsApp

© 2020 BY SWARGAROPITHAMATHA CHURCH