Holy Mass

RmbÀ

         5.30  :  Znhy_en 

        7.30  :  Znhy_en

                  5:00  :  P]ame, Znhy_en 

 
Xn¦Ä þ hymgw

    

          7:00  :  Znhy_en 


shÅn

      

                   5:30  :  P]ame, s\mth\,

i\n

          7:00  :  Znhy_en

                   6:00  :  P]ame, s\mth\,

                  Znhy_en

cmhnse

sshIpt¶cw 

cmhnse

sshIpt¶cw 

9.00  :  Ip«nIÄ¡vthïnbpÅ Znhy_en

sshIpt¶cw 

cmhnse

Znhy_en, Bcm[\ 

FÃm cïmw i\nbmgvNIfnepw GIZn\ [ym\w