ഫാ.ജോൺ ലാസർ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം
ഫാ.ജോൺ ലാസർ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം
ഫാ.ജോൺ ലാസർ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം
ഫാ.ജോൺ ലാസർ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം
ഫാ.ജോൺ ലാസർ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം
ഫാ.ജോൺ ലാസർ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം
ഫാ.ജോൺ ലാസർ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം
ഫാ.ജോൺ ലാസർ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം
ഫാ.ജോൺ ലാസർ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon
  • WhatsApp

© 2020 BY SWARGAROPITHAMATHA CHURCH