ഉപദേശിമാർ 

ജി.മിഖേൽ

ലാസർ

വി.ദേവസഹായം

ഭാഗ്യനാഥൻ

ജി.സത്യനേശൻ

പി.ജോർജ്

കെ.പി.ജോൺ

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon
  • WhatsApp

© 2020 BY SWARGAROPITHAMATHA CHURCH