Updates:

Ncn{Xw

sX¡³ tIcf¯nse AXn]pcmX\hpw AXn{]ikvXhpamb XoÀ°mS\tI{µamWv s\¿män³Ic cq]Xbnse hvfm¯m¦cbn ØnXnsN¿p¶ kzÀ¤mtcm]nX amXmhn³vsd \mat[b¯nepÅ s^tdm\m ssZhmebw. Xncph\´]pcw PnÃbnse s\¿män³Ic Xmeq¡n s\¿mdn³vsd Hmf§fm XgpIn XtemSs¸Sp¶ sN¦Â {Kma¯nse {]im´kpµc ØeamWv hvfm¯m¦c. ]cnip² adnbs¯ hmgv¯p¶Xn\p thïn A\pZn\sa¯nbncp¶ `àsc A\pkvacn¸n¡p¶Xn \mbn...

Screenshot_20190605-085017.jpg

മോൺ. വി.പി.ജോസ്
( ഇടവക വികാരി )

under construction

ഫാ.  ടോണി  മാത്യു CMF 
( സഹവികാരി )

Weather Updates 
Untitled-1.gif

Contact Us

Prayer Intentions

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon

© 2020 BY SWARGAROPITHAMATHA CHURCH