top of page

Updates:

vlathankara church_edited.jpg

sX¡³ tIcf¯nse AXn]pcmX\hpw AXn{]ikvXhpamb XoÀ°mS\tI{µamWv s\¿män³Ic cq]Xbnse hvfm¯m¦cbn ØnXnsN¿p¶ kzÀ¤mtcm]nX amXmhn³vsd \mat[b¯nepÅ s^tdm\m ssZhmebw. Xncph\´]pcw PnÃbnse s\¿män³Ic Xmeq¡n s\¿mdn³vsd Hmf§fm XgpIn XtemSs¸Sp¶ sN¦Â {Kma¯nse {]im´kpµc ØeamWv hvfm¯m¦c. ]cnip² adnbs¯ hmgv¯p¶Xn\p thïn A\pZn\sa¯nbncp¶ `àsc A\pkvacn¸n¡p¶Xn \mbn...

ചരിത്രം 

ഫാ.  അനുജോ 
( സഹവികാരി )

ഫാ. റോബർട്ട് വിൻസെന്റ് 
( ഇടവക വികാരി )

Screenshot_20190605-085017.jpg
prayer_edited.png
swargaropithamatha

എന്ത് കൊണ്ട് ദൈവം തിന്മ അനുവദിക്കുന്നു?

CONTACT US

Thanks! Message sent.

Subscribe

Stay up to date

bottom of page