1/2

Updates:

OUR LADY OF ASSUMPTION CHURCH

Click Here to Read

Ncn{Xw

sX¡³ tIcf¯nse AXn]pcmX\hpw AXn{]ikvXhpamb XoÀ°mS\tI{µamWv s\¿män³Ic cq]Xbnse hvfm¯m¦cbn ØnXnsN¿p¶ kzÀ¤mtcm]nX amXmhn³vsd \mat[b¯nepÅ s^tdm\m ssZhmebw. Xncph\´]pcw PnÃbnse s\¿män³Ic Xmeq¡n s\¿mdn³vsd Hmf§fm XgpIn XtemSs¸Sp¶ sN¦Â {Kma¯nse {]im´kpµc ØeamWv hvfm¯m¦c. ]cnip² adnbs¯ hmgv¯p¶Xn\p thïn A\pZn\sa¯nbncp¶ `àsc A\pkvacn¸n¡p¶Xn \mbn...

Screenshot_20190605-085017.jpg

മോൺ. വി.പി.ജോസ്
( ഇടവക വികാരി )

ഫാ.  ജോൺ ബോസ്കോ  CMF 
( സഹവികാരി )

ഒന്നാം റാങ്ക്

12 October 2021, 12:38:02

വ്ളാത്താങ്കര ഇടവകാംഗവും, സജീവ യുവപ്രവർത്തകയുമായ റ്റിനാ ദാസ്

ഒന്നാം റാങ്ക്
Exciting Blogs

Non Before Ever